Update

7 juli 2023

De afgelopen periode is er hard gewerkt om de plannen voor de Sijthoff locatie verder vorm te geven. Er is een zogenaamd schetsontwerp gemaakt, dat tot stand is gekomen door inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden tijdens het participatietraject, diverse onderzoeken en veelvuldige afstemming met de gemeente. Dit schetsplan is onlangs voorgelegd aan de gemeenteraad, om hen te laten beoordelen of de moties, die bij de eerdere behandeling in de Raad aangenomen waren, voldoende zijn afgedaan. Deze moties gingen met name over de uitwerking van de hoogbouw en het groen in het plangebied. Inmiddels heeft dit overleg plaatsgevonden en heeft de raad aangegeven dat aan de gestelde eisen is voldaan en dat de Raad positief tegenover de plannen staat. De presentatie die aan de Raad is gegeven, kunt u hieronder inzien.

Vooruitblik

In een volgende stap wordt toegewerkt naar een ‘voorlopig ontwerp’. Hiervoor moeten er allerlei onderzoeken gedaan worden en is overleg nodig met veel partijen over diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld welstand, brandveiligheid en geluid. Ook wordt in deze fase de programmering van het plan bepaald, waarbij ingetekend wordt welke woningen en commerciële ruimten er komen. We verwachten dit traject in de 2e helft van 2024 te kunnen afronden. Zo wordt in fasen toegewerkt naar een definitief ontwerp, dat ter besluitvorming aan de gemeente voorgelegd zal worden. Bij positieve besluitvorming zal de gemeente de bestemmingsplanprocedure starten. Voor het Sijthoff gebouw is de bestemmingswijziging al afgerond. Dit betekent dat de voorbereidingen worden getroffen om de werkzaamheden te starten. De exacte planning van de start van de werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend, maar we houden u via deze website en de nieuwsbrief graag van deze mijlpaal op de hoogte!