VRAAG & ANTWOORD

Heeft u een vraag? Mogelijk staat het antwoord al in deze rubriek ‘Vraag & Antwoord‘. Staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig het contactformulier en vul uw vraag in. Uw vraag wordt direct in behandeling genomen en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons in uw mailbox.

Algemeen

Participatie is het betrekken van omwonenden en belanghebbenden bij veranderingen in hun woonomgeving. Omwonenden en belanghebbenden van de Sijthoff locatie in Havenkwartier Rijswijk wordt gevraagd mee te denken over de verdere uitwerking van de ontwikkelplannen. Door keuzes voor te leggen en de mogelijkheid open te stellen om uw mening te delen, ontstaat het best mogelijke plan. We noemen dat ‘raadplegen’. De ontwikkelaar en de gemeente maken vervolgens keuzes en nemen hier de ontvangen meningen en suggesties in mee.

Op deze website kunt u alle ontwikkelingen volgen. De komende tijd zal de voortgang van de participatie hier ook na te lezen zijn. Meld u op deze website aan voor de Nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven.

We horen graag wat voor u belangrijke aandachtspunten binnen het plan zijn. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen, groeninrichting, parkeren en duurzaamheid. Heeft u ideeën over andere ontwerpen? Ook die horen we graag. Met de inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden komen we zo tot de best mogelijke uitwerking van het plan. We gaan graag met u in gesprek!

Informatiebijeenkomst

Het participatietraject is gestart op woensdagavond 3 november 2021 met een informatiebijeenkomst. Naast een kennismaking ontvingen deelnemers tijdens deze avond meer informatie over de plannen en het participatietraject. Ook was er tijdens deze avond de mogelijkheid aandachtspunten en ideeën mee te geven.

Enquête

Van 5 tot en met 21 november kon er op de website deelgenomen worden aan een enquête over diverse thema’s. 

2e bijeenkomst

Maandag 8 december heeft de 2e (online) participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Hier is de ontvangen inbreng besproken en zijn de conclusies gedeeld. 

Om tot het beste plan te komen, verzamelen wij ideeën, wensen, meningen en voorkeuren van belanghebbenden. Op basis hiervan besluiten de gemeente en de ontwikkelaar hoe het plan straks kan worden vormgegeven. Het is niet altijd mogelijk een idee te honoreren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en ontwikkelaar, na zorgvuldige afweging, anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geconsulteerd zijn. Bij elk idee wordt de indiener hierover persoonlijk via email geïnformeerd.

De gemeente Rijswijk heeft de ambitie om het Havenkwartier te transformeren van een verpauperde bedrijvenlocatie tot een aantrekkelijke plek waar het goed werken, wonen en verblijven is, als onderdeel van de versterking van de Plaspoelpolder. Dat willen we doen door woningen te bouwen, de openbare inrichting sterk te verbeteren en het gebied aantrekkelijker en veiliger te maken voor ondernemers. Naast extra groen tussen de gebouwen moet het water toegankelijk worden gemaakt om van te kunnen genieten. En we willen een grote sprong voorwaarts maken in de thema’s duurzaamheid, betreffende duurzame energievoorziening, klimaatadaptiviteit, mens- en natuurinclusiviteit, circulariteit en leefbaarheid. Zo ontstaat een uniek stuk Rijswijk. (bron: Ontwikkelkader Havenkwartier)

De transformatie van het Havenkwartier is een omvangrijke opgave met veel verschillende belangen. De gemeente is al langere tijd in gesprek met belanghebbenden over de toekomstige ontwikkelingen. Om de geformuleerde ambitie te kunnen realiseren zijn er allerlei onderzoeken gedaan en is er een Ontwikkelkader voor het hele gebied vastgesteld. Voor de diverse bouwplanaanvragen binnen het gebied wordt vervolgens gedetailleerder onderzoek gedaan en wordt een eigen participatietraject doorlopen. 

 

Op 2 maart heeft de gemeenteraad het ontwikkelkader voor het Havenkwartier goedgekeurd. Op de website van de gemeente (https://www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartier) kunt u het ontwikkelkader bekijken.  

In het bestemmingsplan staat omschreven hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Als nieuwe plannen niet passen binnen de bestemming, kan er een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen om de bestemming te wijzigen. Tijdens deze procedure wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld met een toelichting, regels en plankaart. Hiernaast worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd en als bijlage bij het nieuwe bestemmingsplan toegevoegd. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kunnen belanghebbenden door middel van een zienswijze inhoudelijk reageren op het (concept) bestemmingsplan, waarna de gemeenteraad het bestemmingsplan zal behandelen.

Al uw vragen kunt u online stellen via het contactformulier op deze website. Het team van de participatie Sijthoff locatie beantwoordt uw vragen of zorgt dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt. Uiterlijk binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw vraag. 

Het plan

De Sijthoff locatie ligt in de Plaspoelpolder, aan de zuidzijde van het plangebied Havenkwartier, direct aan de A4. Op de startpagina van deze website ziet u de locatie.

Met de plannen op de Sijthoff locatie wordt invulling gegeven aan de ambitie om wonen, werken en prettig verblijven te realiseren in het Havenkwartier. Het beoogde plan voor de Sijthoff locatie omvat 672 koopwoningen en 1.850m2 commerciële ruimten. Daarnaast wordt het Sijthoff gebouw herontwikkeld van kantoor naar hotel en conferentiecentrum met onder andere een business lounge, bar en restaurant. Sijthoff Center is geen onderdeel van de participatie, aangezien de bestemmingswijziging hiervoor al is afgerond.

U leest hier meer over de plannen voor de Sijthoff locatie.

Planning

Op 3 november 2021 is het participatietraject gestart met een informatiebijeenkomst, waar belangstellenden zich op deze website voor aan konden melden.
Van 5 tot en met 21 november kon men via deze website deelnemen aan een enquête over diverse thema’s. Ook was er de mogelijkheid een persoonlijk gesprek in te plannen om inbreng te delen. Op 21 november 2021 is de inbrengperiode gesloten en is de balans opgemaakt. 
8 december vond de 2e participatiebijeenkomst online plaats, waarin we de ontvangen inbreng bespraken en de conclusies hebben gedeeld.

De verdere planning is afhankelijk van de uitkomsten van het participatietraject en de te volgen procedures.