PARTICIPATIETRAJECT

Er wordt veelvuldig meegedacht

We hechten veel waarde aan een goed participatieproces waardoor we met uw inbreng tot het best mogelijke plan kunnen komen. Tot uiterlijk 22 november 2021 kon inbreng gedeeld worden. Er waren diverse mogelijkheden om dit te doen. Men kon deelnemen aan de participatiebijeenkomsten, deelnemen aan de online enquête, een persoonlijk gesprek inplannen of inbreng online indienen via het contactformulier op deze website. Hieronder leest u er alles over. 

De procedures voor de herontwikkeling van het Sijthoff gebouw naar een hotel en conferentiecentrum zijn eerder al doorlopen. Het vastgestelde wijzigingsplan “Herontwikkeling Sijthoff gebouw” lag tot en met donderdag 6 juni 2019 ter inzage.

Waarover kan ik meedenken?

De gemeente heeft de ambitie het Havenkwartier te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Hiervoor is een ontwikkelkader vastgesteld. Binnen dit kader zijn de beoogde plannen voor de Sijthoff locatie vormgegeven. We vragen belanghebbenden mee te denken over diverse thema’s, parkeren, duurzaamheid, groeninrichting en voorzieningen. En uiteraard zijn we ook benieuwd naar uw ideeën over andere onderwerpen. Vanaf 5 november 2021 kon de online enquête hierover ingevuld worden.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Het is niet altijd mogelijk een idee te honoreren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en ontwikkelaar, na zorgvuldige afweging, anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geconsulteerd zijn. In participatietermen heet dit raadplegen.

Het uiteindelijke doel van het participatietraject is om waardevolle inbreng van de belanghebbenden, waar mogelijk, mee te nemen in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Na instemming van de gemeente vormt dit plan de basis voor een eventuele bestemmingsplanwijziging en zal de benodigde procedure in gang worden gezet.

Hoe kan ik meedenken?

Het participatietraject is gestart met een informatiebijeenkomst op woensdagavond 3 november 2021. Tijdens deze avond zijn de schetsplannen toegelicht, zijn belangstellenden geïnformeerd over het participatietraject en was er de mogelijkheid om aandachtspunten en ideeën mee te geven. Ook als men niet in de gelegenheid was de bijeenkomst bij te wonen, kon men online inbreng delen door middel van het contactformulier en de enquête die men vanaf 5 november op deze website in kon vullen. Met de ontvangen ideeën en aandachtspunten worden de plannen verder uitgewerkt. In de 2e participatiebijeenkomst is de ontvangen inbreng besproken en zijn de conclusies gedeeld. Hieronder staan de belangrijke data van het participatietraject op een rijtje:

  • Op 3 november 2021 is het participatietraject gestart met een informatiebijeenkomst. Aanmelden hiervoor kon tot uiterlijk 27 oktober 2021 via deze website.
  • Van 5 tot 22 november 2021 kon u online deelnemen aan een enquête over diverse thema’s. Ook was er de mogelijkheid een persoonlijk gesprek in te plannen om uw inbreng te delen.
  • De 2e participatiebijeenkomst was een online bijeenkomst op 8 december 2021 waarin de ontvangen inbreng gepresenteerd is en de conclusies gedeeld zijn. 
  • Heeft u een vraag? Deze kunt u eenvoudig stellen via het contactformulier.

PLANNING PARTICIPATIE 2021

3 nov
1e informatiebijeenkomst en start participatietraject
5 nov
Enquête online
10 nov
Uiterste datum voor aanmelden voor persoonlijk gesprek
22 nov
Sluiting enquête en einde inbreng periode participatie traject
5 dec
Uiterse aanmelddatum 2e participatiebijeenkomst
8 dec
2e participatiebijeenkomst (online)

Inloopbijeenkomst 2022

Eind 2022 is tijdens een inloopbijeenkomst het ontwerp voor de Sijthoff locatie getoond en toegelicht. De bijeenkomst werd goed bezocht en in 4 groepen is een rondje gemaakt langs panelen met daarop de wijzigingen die in het ontwerp zijn aangebracht, het groen ontwerp en de 3D concept beelden. Deelnemers hadden de gelegenheid om inbreng te delen en vragen te stellen. We danken alle deelnemers voor de inbreng en de overwegend enthousiaste reacties op de aanpassingen die gemaakt zijn. Hieronder kunt u de getoonde panelen inzien en het verslag van de inloopbijeenkomst nalezen. Naar aanleiding van de ontvangen vragen hebben we de uitwerking verduidelijkt in het ‘presentatieboekje Sijthoff locatie’.