Update 7 juli 2023

De afgelopen periode is er hard gewerkt om de plannen voor de Sijthoff locatie verder vorm te geven. Er is een zogenaamd schetsontwerp gemaakt, dat tot stand is gekomen door inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden tijdens het participatietraject, diverse onderzoeken en veelvuldige afstemming met de gemeente. Dit schetsplan is onlangs voorgelegd aan de gemeenteraad, om hen te laten beoordelen of de moties, die bij de eerdere behandeling in de Raad aangenomen waren, voldoende zijn afgedaan. Deze moties gingen met name over de uitwerking van de hoogbouw en het groen in het plangebied. Inmiddels heeft dit overleg plaatsgevonden en heeft de raad aangegeven dat aan de gestelde eisen is voldaan en dat de Raad positief tegenover de plannen staat. De presentatie die aan de Raad is gegeven, kunt u hieronder inzien.

Inloopbijeenkomst 18 oktober 2022

Naar aanleiding van de ontvangen inbreng tijdens het participatietraject dat eind vorig jaar is doorlopen, is het ontwerp voor de Sijthoff locatie verder uitgewerkt. Deze uitwerking is getoond tijdens de inloopavond op 18 oktober jongstleden. In 4 groepen is een rondje gemaakt langs panelen met daarop de wijzigingen die in het ontwerp zijn aangebracht, het groen ontwerp en de 3D concept beelden. Deelnemers hadden de gelegenheid om inbreng te delen en vragen te stellen. We danken alle deelnemers voor de inbreng en de overwegend enthousiaste reacties op de aanpassingen die gemaakt zijn.

Hieronder kunt u de getoonde panelen inzien en het verslag van de inloopbijeenkomst nalezen. Naar aanleiding van de ontvangen vragen hebben we de uitwerking verduidelijkt in het ‘presentatieboekje Sijthoff locatie’.