Nieuwsbrief: Een belangrijke mijlpaal voor de Sijthoff locatie

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u verteld dat de gemeenteraad nog moest beoordelen of in de verdere uitwerking van het plan voor de Sijthoff locatie, de bij de eerdere behandeling in de Raad aangenomen moties voldoende zijn afgedaan. Deze moties gingen met name over de uitwerking van de hoogbouw en het groen in het plangebied. Inmiddels heeft dit overleg plaatsgevonden en heeft de raad aangegeven dat aan de gestelde eisen is voldaan en dat de Raad positief tegenover de plannen staat. De presentatie die aan de Raad is gegeven, kunt u op de website inzien.

Update 7 juli 2023

De afgelopen periode is er hard gewerkt om de plannen voor de Sijthoff locatie verder vorm te geven. Er is een zogenaamd schetsontwerp gemaakt, dat tot stand is gekomen door inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden tijdens het participatietraject, diverse onderzoeken en veelvuldige afstemming met de gemeente. Dit schetsplan is onlangs voorgelegd aan de gemeenteraad, om hen te laten beoordelen of de moties, die bij de eerdere behandeling in de Raad aangenomen waren, voldoende zijn afgedaan. Deze moties gingen met name over de uitwerking van de hoogbouw en het groen in het plangebied. Inmiddels heeft dit overleg plaatsgevonden en heeft de raad aangegeven dat aan de gestelde eisen is voldaan en dat de Raad positief tegenover de plannen staat. De presentatie die aan de Raad is gegeven, kunt u hieronder inzien.

Inloopbijeenkomst 18 oktober 2022

Naar aanleiding van de ontvangen inbreng tijdens het participatietraject dat eind vorig jaar is doorlopen, is het ontwerp voor de Sijthoff locatie verder uitgewerkt. Deze uitwerking is getoond tijdens de inloopavond op 18 oktober jongstleden. In 4 groepen is een rondje gemaakt langs panelen met daarop de wijzigingen die in het ontwerp zijn aangebracht, het groen ontwerp en de 3D concept beelden. Deelnemers hadden de gelegenheid om inbreng te delen en vragen te stellen. We danken alle deelnemers voor de inbreng en de overwegend enthousiaste reacties op de aanpassingen die gemaakt zijn.

Hieronder kunt u de getoonde panelen inzien en het verslag van de inloopbijeenkomst nalezen. Naar aanleiding van de ontvangen vragen hebben we de uitwerking verduidelijkt in het ‘presentatieboekje Sijthoff locatie’.

Nieuwsbrief: Nieuws update Sijthoff Locatie

Fijn dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van de Sijthoff locatie binnen het plan­gebied Havenkwartier. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het verloop van het participatie­traject en de ontwikkelingen rond deze locatie.

Nieuwsbrief: Uitnodiging Inloopbijeenkomst

Meld u uiterlijk donderdag 13 oktober aanstaande aan!
Na uw aanmelding krijgt u direct een melding per mail dat uw in­schrijving ontvangen is. Uiterlijk 2 werkdagen vooraf ontvangt u per mail een bevestiging van uw deel­name met daarin het tijdstip waarop u bent ingedeeld en verdere details. Deze berichten kunnen mogelijk in uw spambox terecht komen.

Nieuwsbrief: Terugblik en Verslag Participatie Sijthoff Locatie

Het participatietraject voor de Sijthoff locatie ging op 3 november 2021 van start met een participatiebijeenkomst bij de Loods in Rijswijk. Tijdens deze bijeenkomst en online via de participatiewebsite, hebben belanghebbenden en geïnteresseerden ideeën, zorgpunten en vragen ingebracht.

Nieuwsbrief: Participatie Sijthoff Locatie

Het participatietraject is momenteel in volle gang. In deze eerste nieuwsbrief blikken we terug op de participatiebijeenkomst die heeft plaatsgevonden en kijken we vooruit naar de verdere stappen in het participatietraject. Zo wordt er op dit moment een online enquête gehouden waarin we belanghebbenden en woningzoekenden vragen mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen. U leest er in dit bericht meer over.